Audítorské práce

Audítorské práce môžeme vykonať ako:
 • Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov
 • Predbežný audit v ktoromkoľvek účtovnom období
Cena audítorských prác je stanovená dohodou a vychádza z času potrebného na vykonanie auditu. Je potrebné predložiť nasledujúce údaje o spoločnosti vykonania auditu:
 • obrat spoločnosti (výnosy)
 • aktíva celkom
 • finančné investície a finančný majetok
 • zásoby celkom
 • počet zamestnancov (celkom za organizáciu, z toho počet pracovníkov ekonomického oddelenia)
 • počet vystavených faktúr
 • počet prijatých faktúr
 • počet uzavretých zmlúv obraty účtov 311, 315, 378 a 321, 325, 379
 • či je spoločnosť platiteľom DPH
 • či je spoločnosť povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku
 • aký softvér používa spoločnosť pri vedení účtovníctva.
Audit zahŕňa:
 • overenie podkladov, ktoré dokladujú údaje v účtovnej závierke
 • zhodnotenie systému vedenia účtovníctva a posúdenie, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • zhodnotenie systému interných smerníc spoločnosti
 • zhodnotenie účtovných princípov použitých pri vypracovaní účtovnej závierky
 • zhodnotenie významných odhadov použitých na zreálnenie majetku spoločnosti
 • určenie problematických okruhov z oblasti daní