Profil

Poskytujeme klientom komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a daňového poradenstva. Audítorské služby poskytujeme v súlade so slovenskými audítorskými štandardami, schválenými Slovenskou komorou audítorov, daňové služby poskytujeme v súlade so štandardami, schválenými Slovenskou komorou daňových poradcov. Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o účtovníctve, zákon o Slovenskej komore audítorov, s prihliadnutím na osobitosti každého klienta. Naším cieľom je poskytnúť pravdivý a nezávislý názor na údaje uvedené v ročnej účtovnej závierke a poskytovať služby s kvalitou ktorých budú spokojní aj najnáročnejší klienti.
Audit AS, Vám ponúka nasledovné služby:
 • Audítorské práce
  • Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských účtovných predpisov
  • Predbežný audit v ktoromkoľvek účtovnom období so zameraním na problémové oblasti podľa Vašich potrieb
  • Previerky účtovníctva v obmedzenom rozsahu podľa Vami stanovenej hladiny významnosti
  • Kontrolu dodržiavania pravidiel hospodárenia
 • Účtovnícke práce
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie mzdovej agendy
 • Spracovanie príjmov zo závislej činnosti – mzdová agenda
 • Účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo